2022-03-01

Användarvillkor

Dessa allmänna villkor reglerar användandet av Heap-tjänsten. Dessa allmänna villkor gäller för användning av Heaps tjänster av personer som hyr ut ett fordon och av personer som hyr ett fordon.
Heap råder dig att läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter.
Observera att om du använder plattformen, applikationen eller Heaps tjänster har du ett avtal med Heapsters AB org.nr: 559154-0470 när du hyr ett fordon som är registrerad och hyrs ut i Sverige.
Härefter kommer Heapsters AB att hänvisas till som ”Heap”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”.

Definitioner

Allmänna villkor: de allmänna villkoren som gäller för Heap.
Användare: en fysisk person som har öppnat en profil på plattformen för att kunna använda tjänsten.
Fordon: en bil, minibuss för passagerare, husvagn eller annat motordrivet passagerarfordon med minst fyra hjul, för vilket det erfordras ett körkort.
Förskottsbetalning: alla rimliga och proportionella kostnader som Heap har ådragit sig till förmån för en användare och/eller på en användares vägnar under hyresperioden, inklusive men inte begränsat till, kostnader i samband med motorhaveri, olycka, reparation, vägassistans, trafikböter och/eller i samband med andra ärenden.
Försäkringsavgift: den premie som Heap debiterar användare på försäkringsbolagets vägnar.
Försäkringsavtal: avtalet mellan bilägaren (i egenskap av den försäkrade parten), hyrestagaren (i egenskap av den försäkrade parten), Heap och försäkringsgivaren i samband med användning av fordonet som hyrs ut via plattformen.
Försäkringsgivare: försäkringsbolaget som erbjuder försäkringsavtalet.
Hyresavgift: priset för att hyra det fordon som har avtalats mellan hyrestagaren och bilägaren, exklusive försäkringsavgiften, Heap-avgiften och eventuella extrakostnader som utgår.
Hyresavtal: avtalet som en person som hyr och en ägare ingår genom att använda plattformen för att hyra ett fordon.
Hyresförfrågan: en förfråga som görs av hyrestagaren för att sluta ett hyresavtal, vilket kan skickas till ägaren via plattformen.
Hyresperiod: perioden då bokningen påbörjas och hyrestagaren låser upp bilen. Avslutas då hyrestagaren låser bilen och avslutar uthyrningen.
Hyrespris: pris inklusive försäkringsavgiften, Heap-avgiften och eventuella extrakostnader som utgår.
Hyrestagare: användare som agerar i egenskap av den part som hyr i ett hyresavtal.
Immateriella rättigheter: alla typer av industri- och/eller immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, programvarurättigheter, databankrättigheter, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, designrättigheter, märkesrättigheter, närstående rättigheter och know-how.
Innehåll: all information som Heap själv lägger ut på plattformen, inklusive, men inte begränsat till plattformens layout och ”utseende och intryck”, logotyper och varumärken.
Kilometerkostnad: Heap pris för de antal kilometer som har körts under hyresperioden, exklusive försäkringsavgiften och Heap-avgiften.
Plattform: det går att få åtkomst till plattformen med hjälp av Heaps mobila applikation eller de nuvarande eller framtida Heap-webbplatserna, inklusive men inte begränsat till www.goHeap.com, www.Heapcarsharing.com, www.Heapcarsharing.se eller eventuell annan Heap-webbplats och de underliggande sidorna som erbjuder dig möjligheten att utnyttja tjänsten.
Profil: en individuell profilsida som du skapar och administrerar när du registrerar dig som en användare på plattformen.
Heap: företagsnamnet för Heapstears AB (org.nr: 559154-0470) är ett privatägt aktiebolag i enlighet med svensk lagstiftning, med huvudkontor på Penselgatan 10 B1003, 417 23, Göteborg, Sverige vilket är registrerat hos bolagsverket, och/eller företag anslutna till det.
Heap-avgift: förmedlingsavgift som Heap tar ut från användare.
Heaps immateriella rättigheter: alla typer av immateriella rättigheter med hänsyn till tjänsten, plattformen och innehållet.
Heap Form: är ett elektroniskt formulär som hyrestagaren och ägaren fyller i under bokningsprocessen samt i användarnas profiler. Dessa dokument signeras av användare före och efter hyresperioden genom Bank-ID eller fullmakt där Heap står som fullmaktstagare. Fullmakt signeras genom Bank-ID, Kivra eller dylik tjänst.
Skada: alla typer av skador, defekter och andra fel (som förorsakas på fordonet under hyresperioden).
Tjänst: den tjänst som Heap förser dig med, vilken består i att erbjuda en plattform som gör det möjligt att hyra och hyra ut bilar mellan privata individer.
Verifierad användare: en användare som Heap har verifierat, där verifieringen grundar sig på en kombination av kontroller av den information som tillhandahålls av användaren.
Ägare: användaren som agerar i egenskap av den part som hyr ut i ett hyresavtal.

1. Tillämplighet

1.1. Dessa allmänna villkor reglerar tjänsten.

1.2. Heap kan när som helst ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Den allra senaste versionen av de allmänna villkoren kan hittas på plattformen. I den händelse att de allmänna villkoren ändras, kommer du att få meddelande om de nya allmänna villkoren vid det första tillfället som du använder plattformen efter att ändringen har gjorts. Om du inte godkänner ändringen av eller tillägget till de allmänna villkoren, ges du möjligheten att gå ur tjänsten. Heap har också rättigheten att stänga ute en användare som ej godkänner de nya villkoren.

1.3. Som ett resultat av förmedlingen av Heap, ingås ett hyresavtal mellan hyrestagaren och ägaren. Heap är inte en berörd part i hyresavtalet.

1.4. Dessa allmänna villkor gäller mellan Heap och användaren. Övriga dokument och övrig information som finns tillgängliga på plattformen är endast i informationssyfte.

2. Registrering och profil

2.1. För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig som en användare och skapa en profil.

2.2. Du intygar att all information i din profil är korrekt, fullständig och relevant. Du samtycker till att det är oerhört viktigt för att plattformen och tjänsten ska kunna fungera optimalt att den information du uppger är korrekt och fullständig. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för att den information du uppger är korrekt och fullständig och att du ansvarar för alla konsekvenser av felaktig, ofullständig eller inkorrekt information i din profil. Du samtycker till att alla typer av skada som du, Heap eller tredje man ådrar sig som ett resultat av att din information är felaktig eller ofullständig sker helt på din egen risk och kostnad, såvida inte tillämplig lagstiftning fastställer annorlunda.

2.3. Den information som du uppger under registreringsprocessen kommer att lagras i en databas och behandlas i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

2.4. Du har inte rätt att registrera dig som en användare mer än en (1) gång och/eller upprätta eller skapa mer än en (1) profil vid något tillfälle på plattformen.

2.5. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt användarnamn, och lösenord konfidentiellt. Du får inte uppge ditt användarnamn och/eller lösenord till tredje man eller ge utomstående parter åtkomst till din profil på något sätt. Du är därför själv ansvarig för all användning av plattformen med hjälp av ditt användarnamn och lösenord. Heap är berättigat att anta att du är den person som faktiskt loggar in med ditt användarnamn och lösenord. Du måste informera Heap så snart som möjligt om du har något skäl att misstänka att ett användarnamn eller lösenord har kommit till känna för eventuella icke auktoriserade parter. Du har även skyldighet att vidta effektiva åtgärder, såsom ändring av lösenordet.

2.6. Heap har befogenhet att när som helst ta bort en profil, såsom, men inte begränsat till, i de fall då Heap får in klagomål om användaren i fråga ifrån andra användare.

3. Skyldigheter för hyrestagaren

3.1. Registrering som hyrestagare, utnyttjande av tjänsten och ingående av ett hyresavtal lyder under följande användarvillkor:

3.1.1. Du måste du inneha ett giltigt körkort (för den fordonsklass som du önskar hyra).

3.1.2. Du måste ha tillgång till en giltig ID-handling (ett pass eller ID-kort) och ett giltigt körkort. Dessa dokument ska ha laddats upp på din profil i enlighet med de krav som fastställts för detta om och då detta begärs.

3.1.3. Under de två år som föregick ingåendet av hyresavtalet och/eller registreringen som hyrestagare får du inte ha varit involverad i mer än två skadeståndskrav vad beträffar fordon för vilka du är/kommer att bli direkt eller indirekt ansvarsskyldig.

3.2. Under åtta år innan ingåendet av hyresavtalet gäller följande för hyrestagaren:

3.2.1. Du får inte ha blivit utesluten från eller nekats av ett försäkringsbolag, till exempel, men inte begränsat till, som ett resultat av kontraktsbrott, utestående skulder, bedrägeri, felaktigt eller dåligt beteende eller annat, och att det utav dessa orsaker inte har upprättats några ytterligare krav vad beträffar en försäkring som tagits ut av dig eller i ditt namn, till exempel, men inte begränsat till, högre premier, en högre självrisk och/eller begränsning av täckningen

3.2.2. Du får inte ha funnits skyldig till trafikonykterhet (under påverkan av alkohol och/eller droger), vårdslös körning, körning utan försäkring och/eller försäkringsbedrägeri.

3.2.3. Du, som hyrestagare, får inte ta läkemedel och får inte ha någon funktionsnedsättning, funktionshinder och/eller sjukdom som kan inverka negativt på din körförmåga.

3.2.4. Du, som hyrestagare ska ha fyllt i din profil fullständigt och sanningsenligt och ha laddat upp ett nyligen taget foto av dig själv som profilfotografi i enlighet med de krav som fastställts för detta ändamål. Du skall även lägga upp en bild på ditt körkort enligt instruktioner.

3.2.5. Du ska ha samtyckt till och godkänt de allmänna villkoren, integritets- och cookiepolicyn, avgiftspolicyn och uppförandereglerna.

3.3. Genom att registrera dig som en hyrestagare, och utnyttja tjänsten och/eller ingå ett hyresavtal försäkrar du att du uppfyller (och kommer fortsätta att uppfylla) alla de krav som anges ovan. I den händelse du inte (eller inte längre) efterlever dessa allmänna villkor får du inte (eller inte längre) använda tjänsten som en hyrestagare och Heap kommer att vara berättigat till att utesluta dig från att utnyttja tjänsten och ta bort din profil.

3.4. Du är själv fullt ut ansvarig för alla typer av skador och kostnader som du själv, Heap och/eller tredje man ådrar sig till följd av att du inte (eller inte längre) uppfyller de krav som fastställts ovan.

3.5. Heap och försäkringsgivaren är berättigade att verifiera hyrestagarens identitet, kreditvärdighet, kriminalregisterhistoria och historik över ditt körbeteende genom att konsultera utomstående databaser.

3.6. Heap förbehåller sig rätten att lägga till ytterligare krav och/eller villkor för användningen av tjänsten och/eller din registrering som hyrestagare, till exempel (men inte begränsat till), krav som gäller kontroll och bekräftelse av identiteten (uppgifterna), fordonets tillstånd och/eller andra transaktionsdata.

3.7. Heap har rätt att neka din registrering som hyrestagare och/eller blockera eller ta bort din registrering som hyrestagare, utan någon skyldighet att uppge något skäl till detta.

4. Krav med avseende på ägaren och fordonet

4.1. Följande villkor gäller, som ett tillägg till de villkor och bestämmelser som fastställts i artiklarna 3 och 4, för registrering som en ägare.

4.2. Alla fordon som erbjuds att hyra måste vara registrerade på din profil.

4.3. Du garanterar att alla de fordon du erbjuder uppfyller följande krav:

4.3.1. Alla de grundläggande säkerhetskraven som gäller i det land där fordonet hyrs ut

4.3.2. Att fordonet är fritt från fel som påverkar fordonets körbarhet, såvida inget annat uttryckligen har avtalats i hyresavtalet med hyrestagaren och registrerats i Heap Form

4.3.3. Att fordonet har en helförsäkring eller en halvförsäkring inklusive vagnskadeförsäkring.

4.3.4. Att alla skatter, inklusive vägskatt, för fordonet har betalats

4.3.5. Att fordonet har ett giltigt registreringsnummer och är registrerat i det land där det hyrs ut

4.3.6. Att du är ensam ägare till fordonet (annars måste du skicka in en skriftlig fullmakt i förväg som visar att den rättmätiga ägaren har godkänt att du hyr ut fordonet via plattformen. Om det gäller en hyrbil, måste du skicka in ett tillstånd från hyrföretaget och du har behov av ett godkännande på förhand från Heap för att kunna erbjuda fordonet på plattformen)

4.3.7. Att fordonet har genomgått allt sedvanligt underhåll enligt vad som rekommenderats av fordonstillverkaren, och

4.3.8. Att fordonet kan användas på normalt sätt och har tillräckligt med nödvändiga vätskor, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits i hyresavtalet med hyrestagaren.

4.4. Heap har rätt att radera fordonet från plattformen när som helst och avsluta alla eventuella väntande reservationer eller hyresavtal och/eller avvisa hyresförfrågningar om uthyrning, om man hyser misstanke om att ett eller flera av kraven som står i dessa villkor inte längre uppfylls av fordonet, vid ett antal fordonshaverier som överstiger genomsnittet.

4.5. Heap och försäkringsgivaren har rätt att verifiera ägarens identitet, kreditvärdighet, kriminalregisterhistoria och försäkringsbakgrund, fordonens specifikationer och tidigare skador.

4.6. Heap har rätt att neka och/eller ta bort din registrering som ägare och/eller registreringen av ett fordon, utan någon skyldighet att uppge något skäl till detta.

4.7. I den mån Heap erbjuder dig alla funktioner för att kunna ta beslut vad beträffar nuvarande eller potentiella personer som vill hyra, hyresförfrågningar, eller andra ärenden, godkänner du att detta endast erbjuds som ett stödsystem. Du godkänner att du ensam vid alla tillfällen är fullt ut ansvarig för att erbjuda fordonet genom att allokera tider för uthyrning, signera fullmakt till Heap med hjälp av Bank-ID (Detta för att göra Heap till fullmaktstagare för automatiserat ingå hyresavtal), filtrera krav på de som vill hyra ditt/dina fordon, godkänna eller avvisa hyresförfrågningar.

4.8. Du är ensam helt ansvarig för all skada och alla kostnader som är ett resultat av det faktum att du och/eller ditt fordon inte (eller inte längre) fullständigt uppfyller kraven som nämnts ovan. Det innebär till exempel (men inte begränsat till detta) ett (tidigt) avslutande av hyresavtalet på grund av slitage och/eller dåligt fordonsunderhåll. I så fall måste ägaren återbetala den inbetalade hyresavgiften till hyrestagaren pro rata och betala tillbaka eventuella ytterligare kostnader som utgår.

4.9. Vid registrering av fordon ansvarar bilägaren för att tillgängliggöra fordonet så att Heap kan installera hårdvara.

4.10. Heap frånsäger sig ansvaret för eventuell påverkan på fordonets och hårdvarans funktionalitet då modifieringar av fordonets och Heaps hårdvara gjorts av annan aktör.

5. Plattformen

5.1. Du godkänner att Heap endast erbjuder en plattform på vilken du kan komma i kontakt med andra användare i syfte att ingå ett hyresavtal. Heap underlättar endast användandet av plattformen men har ingen kunskap om och/eller relation till den information (vilken även inkluderar profilinformationen) som du eller andra användare utbyter genom att använda plattformen och de fordon som görs tillgängliga via plattformen. Heap är sålunda inte en berörd part i hyresavtalet.

5.2. Heap erbjuder plattformen i befintligt skick. Du godkänner att tjänsten endast innehåller den typ av funktioner eller egenskaper i det skick du finner dem på plattformen vid det tillfälle då du använder den.

5.3. Du godkänner att Heap är berättigat till att i alla lägen ändra, modifiera och/eller stänga ned plattformen eller tjänsten utan att vara ansvarsskyldig.

5.4. Du godkänner att Heap har rätt att stänga ned tjänsten tillfälligt eller permanent och/eller begränsa användningen av tjänsten. Som bilägare kan du då använda din bilnyckeln som vanligt.

5.5. Du godkänner att Heap har rätt att ta bort fordon (inklusive dina fordon) från plattformen utan något meddelande på förhand och utan att ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig som ett resultat därav.

5.6. Du godkänner att Heap inte ger och inte kan ge någon typ av garanti vad beträffar fordonen som erbjuds via plattformen och att man inte har kontrollerat den information som görs tillgänglig på plattformen, i form av profiler eller på något annat sätt, samt att man inte åtar sig något som helst ansvar för sådan information.

6. Ingående av hyresavtal

6.1. Heap ansvarar prissättningen och sätter de min- och maxbelopp för uthyrningen. Ägaren kan komma att ha möjlighet att påverka hyresavgiften i viss utsträckning med hjälp av stödfunktioner i tjänsten.

6.2. Heap har rätt att debitera ytterligare kostnader, som Heap-avgiften och försäkringspremien, samt andra kostnader baserade på riskprofilen, till exempel i samband med användarens ålder, fordonets tillverkningsår eller värde eller ytterligare kostnader på försäkrarens vägnar, som täckning utomlands.

6.3. Heap kommer även att fastställa kilometerkostnaden. Fria mil (antalet mil för vilka ingen avgift behöver betalas) kommer att bestämmas av Heap.

6.4. Du som hyr har rätt att skicka in flera olika hyresförfrågningar, upp till det maximala antal som anges på plattformen.

6.5. Ägaren i fråga mottar en hyresförfrågan och ifall hyresförfrågan faller under den perioden som är allokerad för uthyrning godkänns hyresförfrågan automatiskt.

6.6. Hyresavtalet kommer att bedömas som slutet vid det tillfälle då ägaren accepterar hyresförfrågan från den person som vill teckna hyresavtalet. Heap är inte en berörd part i hyresavtalet. Heap agerar endast som en mellanhand genom att erbjuda plattformen och underlätta betalningen.

6.7. Du som hyr får inte hyra mer än ett (1) fordon via plattformen för samma period eller under perioder som överlappar varandra. Efter att ett hyresavtal har ingåtts och hyresavgiften har betalats, kommer alla andra utestående hyresförfrågningar för samma och/eller en överlappande period att automatiskt annulleras.

7. Skyldigheter enligt hyresavtalet

7.1. Under hyresperioden är hyrestagaren ansvarig för fordonet och alla kostnader som avser fordonets skick, placering och säkerhet.

7.2. Hyrestagaren intygar att han/hon kommer att använda fordonet i enlighet med uppförandereglerna som har gjorts tillgängliga på plattformen.

7.3. Hyrestagaren har inte tillstånd att låta någon annan än hyrestagaren själv köra fordonet, såvida inte (i) den andra föraren är registrerad hos Heap som en ”Verifierad användare”, (ii) den andra användaren har meddelats till Heap i förväg, och (iii) hyrestagaren har informerat ägaren i detta avseende. Detta skall även i så fall ha godkänts av Heap.

7.4. Innan ägaren överlämnar fordonet till hyrestagaren att ta i besittning som ett resultat av hyresavtalet, måste ägaren och hyrestagaren fylla i all information i sina profiler korrekt så att Heap Formet är korrekt i sin helhet. Heap Formet utgör en del av hyresavtalet. Hyrestagaren och ägaren är fullständigt ansvariga för att korrekt och fullständigt fylla i all information samt checka in och ut via plattformen och/eller Heap-appen.

7.5. Hyrestagaren är ansvarig för att fotografera utsidan och insidan av bilen enligt instruktioner i appen före och efter denne har låst upp bilen för första gången under hyresperioden. Hyrestagaren ansvarar även för att ta bilder enligt instruktioner innan och efter denna lämnar tillbaka bilen. Om dessa bilder ej tas enligt instruktioner åtar sig hyrestagaren bevisbördan för skadegörelse som hittats på bilen. Hyrestagaren har då bevisbörda för att bevis att skada inte är åstadkommen under hyresperioden. Om hyrestagaren ej bevisar sin oskuld är denne ålagd att betala för skador på bilen som rapporteras. Denna självkostnad kan uppgå till Heaps självrisk eller mer.

7.6. Den person som hyr kan välja att inte ta fordonet i besittning om han/hon har rimlig grund att anse att ägaren:

7.6.1. Och/eller fordonet inte uppfyller kraven i dessa användarvillkor

7.6.2. Underlåter att ange eventuell skada på fordonet på ett korrekt och fullständigt sätt via plattformen, Heap-appen och/eller Heap Form.

7.6.3. Vägrar att fylla i all annan information korrekt och fullständigt via Heap-appen och/eller Heap Form.

7.7. I de fall som räknas upp ovan kan hyrestagaren säga upp hyresavtalet utan att behöva betala några kostnader eller straffavgifter och kommer att få en återbetalning av hyresavgiften som han/hon har betalat in från ägaren.

7.8. Hyrestagaren är skyldig att lämna tillbaka fordonet:

7.8.1. På det datum och vid den tidpunkt och plats som överenskommits i hyresavtalet

7.8.2. Utan att några av dennes personliga tillhörigheter finns kvarlämnade i fordonet

7.8.3. Inklusive alla nycklar och handlingar och/eller övrig dokumentation och material (inklusive reservmaterial) och tillbehör, inklusive, men inte begränsat till, reservhjul, domkraft och allt övrigt material som fanns i fordonet vid det tillfälle då det överlämnades till hyrestagaren

7.8.4. Vid längre uthyrning då mer än 50 km kört så skall hyrestagaren återlämna bilen med drivmedelsmätaren på samma nivå eller mer som när fordonet togs i besittning. Hyrestagaren ansvarar för att tanka rätt drivmedel enligt bilägarens profil.

7.8.5. I samma skick som fordonet var i när det togs i besittning, såvida inte båda parterna har avtalat annorlunda.

7.9. Den person som hyr är fullt ut ansvarig för all skada som ägaren, Heap och/eller tredje man ådrar sig som ett resultat av den hyrande personens underlåtenhet att till fullo eller delvis iaktta sina skyldigheter. Hyrestagaren godkänner dessutom de ansvarsskyldigheter som fastställts ovan, liksom skyldigheten att samarbeta vid hantering av skadeståndskrav och accepterar den avgiftsplan och de pålagor som fastställts i avgiftspolicyn som Heap kan pålägga och få ersättning för, som ett tillägg till den faktiska skadan som ägaren eller Heap har ådragit sig.

7.10. När hyresperioden har löpt ut är hyrestagaren och ägaren skyldiga att indikera i Heap Formet (elektroniskt via plattformen) huruvida fordonet har skadats. Hyrestagaren och ägaren är skyldiga att bekräfta Heap Formet. I händelse att en eller båda parterna vägrar att gemensamt underteckna och/eller bekräfta Heap Formet, kommer båda parterna att vara skyldiga att på egen hand fylla i ett Heap Form i pappersformat och underbygga information som anges i Heap Form med bevis (till exempel, med fotografier).

7.11. Hyrestagaren och ägaren är fullständigt ansvariga för att korrekt och fullständigt fylla i, kontrollera och komplettera Heap-appen och Heap Form, inklusive att checka in och ut korrekt och i god tid. Heap Form utgör del av hyresavtalet och kan laddas ner av hyrestagaren och ägaren efter bekräftelse.

7.12. Heap kan medla om det uppstår en konflikt mellan hyrestagaren och ägaren. Heap är dock inte en part i hyresavtalet. Därför är det hyrestagaren och ägarens ansvar att hitta en lösning till en eventuell konflikt som uppstår.

7.13. Heap förbehåller sig rätten att ta ut administrativa avgifter vid överträdelser av villkoren.

8. Hyresavtalets giltighetstid och upphörande

8.1. Hyresavtalet kommer att ingås för hela hyresperioden och automatiskt upphöra när hyresperioden löper ut och efter att betalning till fullo har gjorts. Hyrestagaren och ägaren kan endast säga upp hyresavtalet i förtid i enlighet med avgiftspolicyn.

8.2. Om fordonet lämnas tillbaka vid en tidigare tidpunkt än vad som överenskommits i hyresavtalet kommer det inte att resultera i att hyresavtalet upphör att gälla och/eller en fullständig eller partiell återbetalning av hyrespriset.

8.3. Heap måste ha mottagit hyresavgiften till fullo samt Heap-avgiften, försäkringsavgiften och alla andra kostnader som utgår innan den avsedda hyresperioden inleds.

8.4. Fram till dess att Heap har mottagit betalningen av hyresavgiften till fullo samt Heap-avgiften, försäkringsavgiften och alla andra kostnader som utgår, har båda parterna rätt att säga upp hyresavtalet utan kostnad.

8.5. Parterna kan förlänga hyresavtalet tills den avsedda hyresperioden löper ut. Vad beträffar förlängningen av hyresperioden, måste samma förfarande iakttas som det förfarande som följdes för att ingå det inledande hyresavtalet. Utifall det inte finns någon bokning efter den avsedda bokningen och tiden efter hyresperioden är allokerad för uthyrning godkänns förlängning av hyresperioden automatiskt. Utifall förlängningstiden saknar bokning, men ej är allokerad till uthyrning måste ägaren ge ett aktivt godkännande för att förlängningen skall gälla. I den händelse att ägaren underlåter att godkänna begäran att förlänga hyresavtalet och/eller om hyrestagaren underlåter att tidsenligt betala in (den extra) hyresavgiften, kommer den ursprungliga hyresperioden att gälla enligt vad som fastställts i hyresavtalet. Dessa allmänna villkor kommer också att gälla efter att vederbörliga ändringar beträffande eventuella (avtalade) förlängningar av hyresavtalet har gjorts.

8.6. Dessa parter kan återkalla hyresavtalet efter dess ingående enligt vad som avses i dessa villkor Hyresavtalet kan dock inte återkallas av endera parten efter att hyresperioden har inletts. Från och med att hyresperioden har sin början, förväntas hyresavtalet att slutföras fullt ut när det gäller rätten till att avsluta kontraktet.

9. Skada, försäkring och straffavgifter

9.1. Försäkringsavtalet kommer att ingås vid samma tidpunkt som ingåendet av hyresavtalet. Försäkringsavtalet kommer att vara beroende av hyresavtalet, det kommer att ha samma giltighetstid som hyresavtalet och upphöra enligt tillämplig lagstiftning när hyresavtalet löper ut. Om det föreskrivna förfarandet inte efterlevs för ingående av hyresavtalet eller eventuell förlängning av detsamma, kommer fordonet inte att vara försäkrat.

9.2. Försäkringsavtalet kommer att regleras av försäkringsgivarens försäkringsvillkor. Se försäkringsvillkor.

9.3. Hyrestagaren är fullt ut ansvarig för all typ av skada under hyresperioden. Däremot så står hyrestagaren inte för maskinskada som är ett resultat av förslitning av fordonet.

9.4. I händelse att skadan täcks av försäkringsavtalet, kommer hyrestagaren att vara skyldig att betala självkostnaden, som självrisken i Heap försäkringsavtalet.

9.5. Hyrestagaren ansvarar att vid varje uthyrnings start och slut rapportera in avvikelser i skaderapporten. Hyrestagaren ansvarar även att vid varje uthyrning dokumentera enligt Heaps instruktioner. Om rapporteringen och dokumentationen inte sker på ett tillfredsställande sätt enligt Heap så har Heap rätten att kräva in en straffavgift ifrån hyrestagaren på ett belopp som står i proportion till den skada som detta åstadkommer.

9.6. Försäkringsgivaren kan och är berättigad till att, som ett villkor för försäkringstäckning, fastställa att hyrestagaren och/eller ägaren måste lämna in ett fullständigt ifyllt och bekräftat och/eller undertecknat Heap Form och att hyrestagaren och/eller ägaren måste lämna in ett fullständigt ifyllt och undertecknat europeiskt skadeståndsformulär. I den händelse att hyrestagaren eller ägaren underlåter att samarbeta eller underlåter att samarbeta på ett tillfredsställande sätt i detta avseende, kommer den parten som underlåter att ensam vara ansvarig för eventuell skada som uppstår. Detta inkluderar sålunda, men är inte begränsat till, skada som uppstår och som inte täcks av försäkringsgivaren eftersom användare inte har samarbetat eller inte har samarbetat på ett tillfredsställande sätt.

9.7. I den händelse att det blir uppenbart att en ägare försöker att lura på ett fordon till hyrestagaren med en redan befintlig skada på fordonet, kommer de faktiska kostnaderna för nödvändig värdering av skada, hantering av skadeståndskrav och extra administrativa handlingar, såsom rapportering av försäkringsbedrägeri till polisen, att indrivas från ägaren, plus en administrativ avgift enligt vad som fastställts i avgiftspolicyn. Beloppet kommer att uppgå till minst 1 000 euro för varje incident. Ägaren kommer även att uteslutas från försäkringen som ingåtts med försäkringsgivaren.

10. Betalning

10.1. Hyrestagaren kommer att betala det hyrespris som överenskommits i hyresavtalet. Hyresavgiften samt Heap-avgiften, försäkringsavgiften och eventuell andra kostnader som utgår till fullo innan hyresperioden inleds. Kilometerkostnaden, drivmedel samt Heap-avgiften och försäkringsavgiften ska ha betalats till fullo efter att Heap har estimerat eller bekräftat antal åkta kilometer.

10.2. Information om betalningsmetoder tillhandahålls på plattformen. Alla betalningar kommer att hanteras i samarbete med en tredje part. Alla betalningar kommer göras till den tredje parten i fråga först, efter vilket denna utomstående part kommer att distribuera betalningarna till de relevanta ägarna efter att hyresavtalet i fråga har löpt ut, samt till Heap och andra klienter såsom försäkringsgivaren.

10.3. Heaps information kommer att bedömas såsom korrekt beträffande fastställandet av beloppet för eventuell betalning till hyrestagaren eller ägaren.

10.4. Heap påtar sig ingen som helst ansvarsskyldighet för misstag som gjorts vid ingående av hyresavtalet, inklusive, men inte begränsat till, misstag beträffande profiler, hyresperioder, hyresavgifter och/eller fordon.

10.5. Efter att hyresperioden har löpt ut kommer kilometer- och drivmedelskostnaden att inkasseras från hyrestagaren omedelbart efter att antalet extra kilometer som körts har bekräftats av hyrestagaren och ägaren.

10.6. Du godkänner att Heap kan ta ut extraavgifter och inkassera dem efter att hyresperioden har löpt ut, som ett tillägg till hyreskostnaden, inklusive, men inte begränsat till kostnader med avseende på:

10.6.1. Eventuella avgifter baserat på avgiftspolicyn.

10.6.2. Rengöringskostnader (om fordonet blir smutsigt under hyresperioden)

10.6.3. Självkostnad som kan gälla på grundval av försäkringsavtalet, som kommer att samlas in av Heap.

10.6.4. Eventuella avgifter och processkostnader avseende parkering, trafik och/eller överträdelser, inklusive, men inte begränsat till, eventuella bogseringskostnader eller kostnader i samband med hjullås som man ådragit sig under hyresperioden

10.6.5. En förlust eller skada till följd av en användares underlåtenhet att iaktta kraven i dessa allmänna villkor, i den mån det är tillåtet enligt lag

10.6.6. En förlust eller skada till följd av en användares underlåtenhet att iaktta kraven i hyresavtalet, i den mån det är tillåtet enligt lag

10.6.7. Moms eller andra skatter som påläggs beloppen som det hänvisas till i detta kapitel eller i hyrespriset

10.6.8. Eventuella förskottsbetalningar som betalats av Heap, till tredje man, inklusive andra användare till exempel

10.6.9. Alla kostnader som är resultatet av automatisk återbetalning av skulder på det bankkonto som Heap har kännedom om och som användaren har uppgett.

10.7. Ägaren accepterar att om och i den mån Heap är oförmöget att inkassera tilläggsavgifterna, kommer Heap inte att vara förpliktigat att betala sådana extra kostnader till ägaren, oavsett den underliggande orsaken, liksom i händelse av att kostnaderna inte omfattas av försäkringsavtalet.

10.8. Användaren auktoriserar Heap att debitera följande betalningar från det bankkontonummer, bankkort eller kreditkort som Heap har kännedom om eller som används av användaren vid det tillfälle då de infaller:

10.8.1. En avgift på grundval av Heaps avgiftspolicy.

10.8.2. En betalning som är förfallen för tjänsten, inklusive kilometerkostnaden, Heap-avgiften, försäkringsavgiften och eventuella extrakostnader som utgår.

10.8.3. En betalning som är förfallen med avseende på självkostnad i samband med försäkringsavtalet.

10.8.4. En betalning som är förfallen beträffande en förlust eller skada som ett resultat av en försummelse från användarens sida att uppfylla kraven i dessa allmänna villkor

10.8.5. Eventuella förskottsbetalningar som betalats av Heap

10.8.6. Heap är berättigat att kräva en säkerhetsdeposition. Vid registreringen på plattformen, samtycker användaren till att vid behov betala en säkerhetsdeposition. Denna säkerhetsdeposition kan användas för att samla in extrakostnader som användaren är skyldig, så som vi hänvisar till ovan.

10.8.7. Heap är berättigat att när som helst kvitta utestående belopp och/eller upphäva tjänsten.

11. Immateriella rättigheter

11.1. Alla Heaps immateriella rättigheter innehas endast av Heap CarSharing AB och/eller dess licensgivare.

11.2. Heapsters AB beviljar härmed en begränsad, personlig, återkallelig rättighet till användarna som inte kan licensieras i andra hand eller överlåtas för att använda Heaps immateriella rättigheter på det sätt som fastställts i dessa allmänna villkor.

11.3. Meddelanden eller indikationer vad beträffar Heaps immateriella rättigheter kan inte modifieras på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, att ta bort dem, göra dem oläsliga, gömma dem eller ändra dem.

11.4. Alla direkta eller indirekta överträdelser av Heaps immateriella rättigheter är förbjudna. Du intygar att du inte kommer att utföra några som helst handlingar som direkt eller indirekt skulle kunna bryta mot eller skada Heaps immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, domännamn, varumärken, märkesnamn eller reklam (till exempel, genom användning av GoogleAdwords).

11.5. I den mån eventuella immateriella rättigheter överförs i någon information som du inkluderar i din profil, beviljar du härmed, utan kostnad, en världstäckande och enkel licens utan belastning till Heap för användning och avslöjande av sådan information.

12. Ansvarsskyldighet

12.1. Heap ansvarar endast för direkt skada (enligt vad som beskrivs nedan) som du ådrar dig som ett resultat av ett uppsåtligt brott mot och/eller en felaktig handling från Heaps sida, vilken är avgiftspliktigt för ett belopp upp till 1 000 euro. Under inga omständigheter kommer Heaps fullständiga ansvarsskyldighet vad beträffar varje enskild incident, och i händelse av på varandra följande incidenter med avseende på varje kalenderår, att överstiga beloppet på 1 000 euro.

12.2. Med direkt skada menas endast:

12.2.1. Materiell skada på artiklar

12.2.2. Rimliga kostnader som man ådrar sig för att förhindra eller begränsa direkt skada och som man kunde förvänta sig som ett resultat av incidenten på vilken ansvarsskyldigheten grundar sig

12.2.3. Rimliga kostnader som man ådrar sig för att fastställa orsaken till skadan, ansvarsskyldigheten, den direkta skadan och tillvägagångssättet för att åtgärda den.

12.3. All ansvarsskyldighet å Heaps sida för allt annat än direkt skada, inklusive följdskada, är utesluten. Med följdskada i detta sammanhang menas alltid: vinstbortfall, förlust av besparingar, en nedgång i goodwill, skada som ett resultat av affärsavbrott, förlust, kostnader som åsamkas för att förhindra eller fastställa följdskada, förlust av egendom, utbyte av eller skada på elektroniskdata och/eller förlust till följd av förseningar.

12.4. Heap är i vilket fall under inga omständigheter ansvarigt för skada som ett resultat av:

12.4.1. Information som Heap mottar från tredje man eller information som lagts ut på tredje mans webbplatser, till vilka Heap hänvisar

12.4.2. Information som användare lägger ut på plattformen eller i profiler

12.4.3. Skada på eller förlust av egendom, inklusive ett fordon

12.4.4. Död eller personskada, såvida det inte är ett resultat av en avsiktlig handling eller försummelse eller grov vårdslöshet från Heaps sida

12.4.5. Trafik- eller parkeringsöverträdelser med avseende på ett fordon

12.4.6. Bensinkostnader med avseende på ett fordon

12.4.7. En annan användares underlåtenhet att uppfylla kraven i dessa allmänna villkor

12.4.8. Uppsägning av ett hyresavtal, avbrott av tjänsten, borttagande av en profil och/eller nedstängning av plattformen.

12.5. Denna begränsning av Heaps ansvarsskyldighet är inte avsedd att utesluta ansvarsskyldighet från Heaps sida för eventuell avsiktlig handling eller försummelse och/eller uppsåtlig vårdslöshet av Heap (”egna handlingar”) och/eller dess underordnade.

12.6. Du håller Heap skadeslöst mot alla typer av skada och kostnader, inklusive, men inte begränsat till, skada som ett resultat av ett faktiskt eller påstått brott mot Heaps immateriella rättigheter, skadeståndskrav från tredje man, inkasseringskostnader, lagenlig marknadsränta, vinstbortfall, eventuella utestående straffavgifter eller böter, och kostnader för rättslig hjälp som Heap ådrar sig och som uppstår till följd av (i) ett uppsåtligt brott som ett resultat av en underlåtenhet från din sida att efterleva kraven i de allmänna villkoren, (ii) din användning av tjänsten, eller (iii) en felaktig eller olaglig handling, inklusive, men inte begränsat till, en överträdelse eller brott mot hyresavtalet.

13. Upphörande av profilen

13.1. Du har rätt att när som helst sluta använda tjänsten och säga upp/ta bort din profil. Upphörandet av din profil kommer inte att påverka något hyresavtal som redan har ingåtts innan den tidpunkt vid vilken din profil upphörde. Alla hyresförfrågningar kommer att annulleras.

13.2. Du godkänner att Heap har rätt att blockera din användning av tjänsten, att utesluta dig och/eller ta bort din profil, utan någon ansvarsskyldighet gentemot dig, i den händelse att Heap anser att det finns skäl att göra så, till exempel, men inte begränsat till, om du handlar i strid mot någon bestämmelse som fastställts i dessa allmänna villkor.

13.3. I den händelse att du när din profil har upphört fortfarande är berättigad till att motta en betalning och/eller fortfarande innehar ett saldo vid det tillfälle när din profil sägs upp, kommer Heap att se till att sådana belopp betalas ut till dig.

13.4. Bilägaren skall göra bilen tillgängligt för borttagning av hårdvara inom två månad då Heap begär detta.

13.5. Bilägaren kan begära att Heap skall plocka ut hårdvaran inom två månader.

13.6. Alla belopp som du är skyldig Heap kommer att förfalla till betalning omedelbart vid den tidpunkt då din profil sägs upp.

14. Övriga bestämmelser

14.1. Dessa allmänna villkor och alla tvister som uppstår ur och/eller hänför sig till dessa regleras av föreskriven och tillämplig lagstiftning och förordningar i det land där fordonet är registrerat och hyrt ut.

14.2. Alla tvister som uppstår ur och/eller hänför sig till dessa allmänna villkor kommer att överlämnas till behörig domstol i Sverige, såvida ingen annan behörig domstol utnämns i enlighet med tillämplig lagstiftning.

14.3. Om du har någon reklamation, skicka in ditt klagomål först till Heap ([email protected]). Om din reklamation inte behandlas till din belåtenhet, har du som kund rätt att ladda upp din reklamation via EU-plattformen (European Online Dispute Resolution Platform) http://ec.europa.eu/odr.

14.4. I den händelse att någon bestämmelse som fastställts i dessa allmänna villkor visar sig vara utan laga kraft eller undergår ogiltigförklarande eller är eller blir ogiltig helt eller delvis utav något skäl, kommer de övriga bestämmelserna som fastställts i de allmänna villkoren att förbli i laga kraft fullt ut. Heap kommer att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en bestämmelse som är giltig och vars rättsliga konsekvenser, med beaktande av de allmänna villkorens innehåll och syfte, är så nära som möjligt i syfte till den bestämmelse som bedömts såsom ogiltig.

14.5. Heap har rätt att överlåta till tredje part eller pantsätta alla typer av skadeståndskrav, befogenheter, rättigheter och skyldigheter, samt åtgärder som avser de allmänna villkoren och kommer att meddela dig om detta om man väljer att göra så. Du förklarar härmed nunc pro tunc att du kommer att samarbeta vid en sådan överlåtelse eller pantsättning och att tredje man i händelse av en sådan överlåtelse kommer att ha rätt att utöva alla rättigheter gentemot dig.
bg logo